556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAMENIN UYGULAMA
SEKLINIGÖSTERIR YÖNETMELIK
BIRINCI KISIM
Genel Hükümler

Amaç

Madde 1-
Bu Yönetmeliğin amacı, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de belirtilen marka tescil başvurusunun yeri, zamanı ve başvuru evrakının düzenlenmesi ile markalarla ilgili diğer işlemlerde uyulacak usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, marka tesciline uygun mal veya hizmetlere marka verilerek bunların korunmasına ilişkin esasları, kuralları ve şartları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Enstitü : Türk Patent Enstitüsünü,

b) Kanun Hükmünde
Kararname : 24.6.1995 tarih ve 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi,

c) Marka : Ortak markalar ve garanti markaları dahil ticaret markaları veya hizmet markalarını,

d) Resmi Marka
Gazetesi : Tescile bağlanmış markaların yayımlandığı Gazeteyi,

e) Resmi Marka
Bülteni : Marka başvurularının ilan edildiği Bülteni,

f) Sınıf : Markaların kullanılacağı mallar veya hizmetlerin Uluslararası sınıflandırılmasını,


g) Şekil :İki boyutlu şekiller veya marka niteliği taşıyan malın kendisini göstermeyen fakat malın ambalajı olarak kullanılma niteliği taşıyan ve Kanun Hükmünde Kararname'nin diğer hükümlerine uygun üç boyutlu şekilleri,

h) Tebliğ : 544 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 6/f ve 25 inci maddeleri gereği Türk Patent Enstitüsünce uygulanacak olan ücret tarifesine ilişkin tebliği,
ifade eder.

Başvurunun Yeri ve Zamanı

Madde 5- Bir markayı tescil ettirecek gerçek veya tüzel kişiler Enstitüye veya onun yetkili kıldığı makama başvuruda bulunur.

Başvuru tarihi, Enstitü veya yetkili kıldığı makamca verilecek gün, saat ve dakikadır.

Başvuru sahibinin posta vasıtasıyla yapmış olduğu başvuru ikinci fıkrada yazılı esaslara göre Enstitü veya onun yetkili kıldığı makama geliş tarihinden itibaren hüküm ifade eder.

Her markanın tescili için, ayrı başvuru yapılması şarttır.

Aynı marka örneği, aynı mal veya hizmetler için bir kez tescil edilir.


İKİNCİ KISIM
Markaların Özellikleri ve Korumadan Yararlanacak Kişiler

BİRİNCİ BÖLÜM
Markaların Özellikleri

Ortak Markaların Özellikleri

Madde 6- Ortak Marka, üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir grubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.

Garanti Markaların Özellikleri

Madde 7- Garanti Markası, marka sahibinin kontrolü altında bir çok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usüllerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir.

Ticaret Markalarının Özellikleri

Madde 8- Ticaret Markası, bir işletmenin imalatını ve/veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işarettir.

Hizmet Markalarının Özellikleri

Madde 9- Hizmet Markası, bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.

İKİNCİ BÖLÜM
Koruma

Korumadan Yararlanacak Kişiler

Madde 10- 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 3 üncü maddesinin öngördüğü şekilde, korumadan yararlanacak kişiler aşağıda gösterilmiştir:

a) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerce veya Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler.

b) Yukarıdaki bent kapsamına girmemekle beraber, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen marka koruması tanımış yabancı devletlerin gerçek veya tüzel kişileri de karşılıklılık ilkesi uyarınca Türkiye'de marka korumasından aynı şekilde yararlanır.

Karşılıklılık ilkesi, ülkelerin Türk vatandaşlarının markalarını tescil etmesi veya edeceğini yazılı bildirmesi olarak kabul edilir.


ÜÇÜNCÜ KISIM
Başvuru

BİRİNCİ BÖLÜM
Başvuru Dilekçesi ve Eklenecek Evrak

Başvuru Dilekçesi

Madde 11- Marka başvuru dilekçesi, Yönetmeliğe ekli Ek I örneğe uygun, A4 normunda başlıksız düz beyaz kağıda daktilo veya bilgisayar yazıcısıyla yazılır ve sorular noksansız olarak cevaplandırılır.

Marka başvuru dilekçesinde, markanın kullanılacağı mallar veya hizmetlerin listesi genel tabir kullanılmadan yazılır. Genel tabirler kullanılmış ise genel tabirlerin açıklanması talep edilir ve açıklandıktan sonra incelemeye alınır.

Başvuru Dilekçesine Eklenecek Belgeler

Madde 12- Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgelerin eklenmesi zorunludur.

a) Tescili istenen markanın yayıma ve çoğaltılmaya elverişli en az 5x5 cm. en fazla 8x8 cm. ebadında 20 adet örneği,

b) Marka başvuru harcı, araştırma, inceleme ve değerlendirme ücreti ödenti belgesi aslı,

c) Sınıf veya sınıfların ücretinin ödendiğini gösterir belge aslı,

d) Marka vekili tayin edilmiş ise vekaletname. Talebin geri çekilmesi veya iptali durumunda noter tasdikli vekaletname,

Türkiye'de ikametgahı olmayanlar, markalarını tescil ettirmek ve tescille meydana gelen haklarını kullanabilmek için Türkiye'de ikametgahı olan bir vekil tayin etmek zorundadırlar.
.
e) Başvuru sahibi tüzel kişi ise noter tasdikli imza sirküleri,

f) Başvuru sahibinin ticaretle, imalatla veya hizmetle uğraştığını gösterir belge. Bu belge, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ticaret Sicili Memurluğu veya Vergi Dairesi'nden alınacaktır.

g) Başvuru ortak yada garanti markası için yapılmışsa Kanun Hükmünde Kararname'nin 56 ncı maddesindeki hususları içeren noter tasdikli yönetmelik,

h) Rüçhan hakkı talep ediliyorsa, rüçhan hakkı başvurusuna veya başvurularına ait bilgiler ile ilk başvurunun yapıldığı ülkenin yetkili makamından alınacak rüçhan hakkı belgesei ve bu belgenin başvuruya ait bilgiler kısmının Türkçe tercümesi,

ı) Başvuru talebi sergilerdeki teşhire dayanıyorsa, serginin açıldığı ülkenin yetkili makamından alınacak, teşhir ettikleri markanın konulduğu mal ile bu markanın ambalaj üzerinde basılmış haliyle görünür şekilde konulduğu tarih ve serginin resmi açılış tarihini gösterir belge ve markanın tasdikli örneği,

i) Marka tescil harcı ve marka tescil belgesi düzenleme ve sicil kayıt ücret ödenti belgesi aslı,

j) Yabancı ülkede tescil edilmiş markaya dayanılarak yapılan başvurular için ticaretle, imalatla veya hizmetle uğraştığına dair belge yerine tescili yapan ülke tarafından verilmiş bulunan tasdikli marka tescil belgesi sureti ile bu belgenin Türkçe tercümesi,

k) Hizmet markasının tescili için yapılacak başvurulara, eğer hizmet markası daha önce fiilen kullanılmış ise, ilk kullanım tarihini gösterir belgeler ve kanıtlar, eklenir.

Bir başvuru dilekçesi ticaret ve hizmet markasını birlikte ihtiva edemez. Hizmet ve ticaret markaları için ayrı, ayrı başvuru yapılması zorunludur.

İKİNCİ BÖLÜM
Başvurunun İncelenmesi

İnceleme

Madde 13- Bir başvurunun incelenebilmesi için aşağıda belirtilen evrakın müracaat anında verilmesi zorunludur:

a) Bu yönetmeliğe ekli Ek I örneğe uygun ve imzalı dilekçe,

b) Marka başvuru harcı ve marka başvurusu araştırma, inceleme ve değerlendirme ücreti ödenti belgesi aslı,

c) 5 adet marka örneği,

Ortak veya garanti markasına ait başvurularda işletme tarafından hazırlanan teknik yönetmeliğin başvuru evrakıyla birlikte verilmesi zorunludur.

Yukarıda belirtilen evrakın herhangi birinin eksik verilmesi halinde başvuru reddedilir.


Sınıflandırma

Madde 14- Kanun Hükmünde Kararname'nin 24 üncü maddesine göre marka başvuru dilekçesinde bulunan mal veya hizmetler Uluslararası sınıflandırmaya ilişkin esaslara göre sınıflandırılır.

Marka tescili istenilen mallar veya hizmetler ait oldukları sınıf numarası ile birlikte belirtilir. Her başvuru dilekçesindeki ilk üç sınıf için sabit ücret alınır. Üç sınıftan fazla her sınıf için ayrı ayrı ücret alınır.

Enstitü, başvuru dilekçesinde belirtilen mallar, hizmetler ve sınıflar üzerinde gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.


Süreler

Madde 15- Bu yönetmeliğin 12 nci maddesinde yazılı olupta 13 üncü maddesinde yazılı olanların dışında kalan belgeler, başvuru dilekçesine eklenmemiş ise, bu belgelerin verilmesi için üç ay süre verilir. Bu süre içinde bir mazeret göstererek noksanlar tamamlanmadığı takdirde, süre uzatma harcı ve ücreti ödenmesi koşuluyla son defaya mahsus olmak üzere bir aylık ek süre daha verilir.

Sınıf veya sınıfların ücreti eksik ödenmiş ise noksan kalan kısmın ödendiğini gösterir belge aslının Enstitüye verilmesi veya başvuru dilekçesinde geçen genel tabirlerin açıklanması için iki ay süre verilir.

Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince, marka devir işlemlerinde marka üzerinde yapılması gerekli değişiklikler için bir ay süre verilir.

Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen süre içinde belgeleri verilmeyen başvurular işlemden kaldırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvurunun ve Tescilin Yayımlanması

Başvurunun Yayımlanması

Madde 16- Başvuru şartları eksiksiz şekilde yerine getirilmiş ve Kanun Hükmünde Kararname'nin 29, 30, 31 ve 32 nci madde hükümlerine göre reddedilmemiş bir marka tescil başvurusu, aylık olarak yayımlanan Resmi Marka Bülteninde aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde;

a) Başvuru numarası ve tarihi,

b) Başvuru sahibinin adı, adresi,

c) Marka örneği,

d) Mal veya hizmetlerin listesi ile ait oldukları sınıf kodları,

e) Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili maddelerine göre mal listesinden çıkartılmış olan mal veya hizmetler,

yayımlanır.

Enstitü gerektiğinde bu süreye bağlı kalmaksızın ek bülten yayımlayabilir.

Başvurunun birinci fıkrada belirtilen madde hükümlerine göre reddedilmesine başvuru yayımlandıktan sonra karar verilirse, başvurunun reddedildiğine ilişkin karar ayrıca yayımlanır.

Tescilin Yayımlanması

Madde 17- Kanun Hükmünde Kararname'nin 39 uncu maddesine göre tescil edilen bir marka iki ayda bir yayımlanan Resmi Marka Gazetesinde ilan edilir. İlan, vekil bilgileri hariç sicilde bulunan bilgileri içerir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yenileme

Yenileme Başvurusu

Madde 18- Koruma süresi sona eren bir marka, sahibinin veya vekilinin talebi üzerine Tebliğde belirtilen harç ve ücretin ödenmesi koşuluyla yenilenir.

Yenileme talebinin yapılması, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı ay içerisinde gerçekleştirilir. Bu süresinin kaçırılması durumunda, yenileme talebi Tebliğde belirtilen ek bir ücretin ödenmesi koşuluyla, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı ay içerisinde de yapılabilir.

Yenileme Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Madde 19- Yenileme müracaatı için, talep dilekçesi ile birlikte marka yenileme harcı ve yenileme belgesi düzenleme, sicil kayıt işlemi ücreti ödenti belgesi aslının verilmesi zorunludur. Enstitü gerektiğinde dosyasında eksik bulunan diğer belgeleri de talep edebilir. Yenileme ve tescil sonrası değişikliklere ait noksanlar 15 inci maddede belirtilen süre içerisinde tamamlanmalıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Marka Tescilinden Sonraki Değişiklikler

Adres, Ünvan ve Nevi Değişiklikleri

Madde 20- Marka sahibi, marka üzerindeki değişiklikleri Enstitüye bildirmek zorundadır. Marka sahibinin tescil sonrası adresinin, ünvanının ve şirket nevinin değişmesi halinde bu değişikliklerin markalar siciline işlenmesi için sahibinin talebi üzerine veya yukarıda bahsedilen değişikliklerin, marka sahibinin yeni bir marka mürcaatı sırasında tesbit edildiğinde markalar sicilinde adına kayıtlı bulunan markaların ve başvurularının tamamı üzerinde bu değişikliklerin yapılması istenir.

Adres, ünvan ve nevi değişiklikleri için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.

a) Adres değişikliği için;

1- Talep dilekçesi

2- Marka tescil belgesi

3- Harç ve ücret ödenti belgesi aslı,

4- Vekil var ise vekaletname, tüzel kişilik ise imza sirküleri,

b) Ünvan değişikliği için;

1- Talep dilekçesi,

2- Ünvan değişikliğini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu değişikliği gösterir belge,

3- Marka tescil belgesi aslı,

4- Harç ve ücret ödenti belgesi aslı,

5- Vekil var ise vekaletname, tüzel kişilik ise imza sirküleri,

c) Nevi değişiklik için;

1- Talep dilekçesi,

2- Nevi değişikliğini gösterir belge,

3- Marka tescil belgesi,

4- Ücret Ödenti belgesi aslı,

5- Vekil var ise vekaletname, aslı, tüzel kişilik ise imza sirküleri aslı

Veraset ile İntikal

Madde 21- Markaların veraset yoluyla intikal etmesi halinde bu değişikliğin marka sicil kütüğüne işlenmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.

a) Talep dilekçesi,

b) Mahkeme kararı,

c) Harç ve ücret ödenti belgesi aslı,

d) Marka tescil belgesi aslı ,

e) Vekil var ise vekaletname, tüzel kişilik ise imza sirküleri

Marka Devri ve Birleşme

Madde 22- Kanun Hükmünde Kararname'nin 16 ncı maddesine göre marka tescil edildiği mal veya hizmetlerin tümü veya bir kısmı için devredilebilir. Marka devri, marka sahibinin benzer olan diğer markaları ve müracaatlarının da devri ile mümkündür.

Devir için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

a) Devir alan ve verenin imza ve beyanları bulunan marka tescil numarasının ve marka adının geçtiği noter tasdikli devir senedi. Kısmi devirler için devredilen mal veya hizmetlerin tek tek belirtilmesi gerekir,

b) Devir alanın ticaretle, imlatla veya hizmetle uğraştığını gösterir belge,

c) Marka tescil belgesi aslı,

d) Harç ve ücret ödenti belgesi aslı,

e) Devir alan tüzel kişi ise imza sirküleri aslı,

f) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname,

Markanın devir işlemleri, Kanun Hükmünde Kararname'nin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası hükmü kapsamına giriyorsa, marka üzerinde yapılacak değişiklikler ilgiliye bildirilir. İlgili yapılması gereken değişiklikleri kabul ettiğini bu yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen süre içerisinde yazılı olarak Enstitüye beyan etmez ise devir işlemi yapılmaz.


Birleşme için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;

a) Talep dilekçesi,

b) Birleşmeyi gösterir belge,

c) Ticaretle, imalatla veya hizmetle uğraştığını gösterir belge,

d) Marka tescil belgesi aslı,

e) Tüzel kişi ise imza sirküleri,

f) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname,

g) Birleşme ücreti ödenti belgesi aslı,


Lisans

Madde 23- Marka sahibi markasına ait malların tamamında veya bir kısmında kullanılmak üzere lisans verebilir. Lisans sözleşmesinde Kanun Hükmünde Kararname ile konuya ilişkin diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğlere aykırı hükümler bulunamaz.

Lisans için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

a) Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını, lisansa konu olan malları, marka tescil numarasını, ücretini, süresini belirtir noter tasdikli ve müstenidatlı lisans sözleşmesi,

b) Lisans alanın ticaretle, imalatla veya hizmetle uğraştığını gösterir belge,

c) Marka tescil belgesi aslı,

d) Harç ve ücret ödenti belgesi aslı,

e) Lisans alan tüzel kişi ise imza sirküleri,

f) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname,

Yenilenen marka ile, marka sicil kaydında yapılan her türlü değişiklik Resmi Marka Gazetesi'nde ilan edilir. Bunun için Ücret Tebliğinde öngörülen ücret ödenir.

Teminat

Madde 24- Tescilli bir marka, işletmeden bağımsız olarak, teminat olarak gösterilebilir.

Markanın teminat olarak gösterilmesi, taraflardan birinin talebi üzerine, sicile kayıt edilir ve yayımlanır.

Değişiklik

Madde 25- Teminat olarak gösterilen marka üzerinde, yenileme veya adres değişikliği hariç olmak üzere lisans dahil her hangi bir değişiklik yapılamaz.

Marka üzerindeki değişiklikler teminatı kabul edenin muvafakatı ile yapılır.

Teminatın marka siciline işlenebilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

a) Talep dilekçesi,

b) Teminat sözleşmesi aslı veya noter tasdikli sureti,

c) Marka tescil belgesi aslı,

d) Teminat ücreti ödenti belgesi aslı,

e) Vekil var ise vekaletname, tüzel kişilik ise imza sirküleri,

Teminatın marka sicilinden kaldırılabilmesi için, teminat sözleşmesinin karşılıklı olarak feshini gösterir belge veya teminatı kabul edenin noter tasdikli beyanının verilmesi zorunludur.

Rehin

Madde 26- Tescilli bir marka işletmeden bağımsız olarak rehin edilebilir.

Markanın rehin edilebilmesi, taraflardan birinin talebi üzerine sicile kayıt edilir ve yayımlanır.

Rehinde Değişiklik

Madde 27- Rehin edilen marka üzerinde yenileme veya adres değişikliği hariç olmak üzere lisans dahil diğer değişiklikler rehin alanın muvafakatı ile mümkündür.

Marka Rehninin Sona Ermesi Halleri

a) Rehinli alacaklının alacağından vazgeçmesi,

b) Rehin bir şarta veya süreye bağlanmış ise bu şart veya sürenin sona ermesi,

c) Markanın icra yoluyla satılması,

Rehin talebinin marka siciline işlenebilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

a) Talep dilekçesi,

b) Rehin sözleşmesi,

c) Marka tescil belgesi,

d) Rehin ücreti ödenti belgesi aslı.


ALTINCI BÖLÜM
Ücret, Suret, Sicil ve Rüçhan

Ücret

Madde 28- Marka tescili ve yapılacak işlemler ile ilgili ücretler, 544 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 6/f ve 25 inci maddeleri gereği Türk Patent Enstitüsü'nce uygulanacak olan ücret tarifesine ilişkin Tebliğde yayımlanır.

Ücretler hizmeti talep edenden alınır.

Ücreti ödenmeyen başvurular reddedilir.

Marka sahibinin veya vekilinin talebi halinde marka tescil belgesi sureti verilir.

Suret için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

a) Talep dilekçesi,

b) Marka tescil belgesi suret harcı ve ücret ödenti belgesi aslı,

Sicil

Madde 29- Marka sicili alenidir. Talep edilmesi ve Tebliğde öngörülen harç ve ücretin ödenmesi koşuluyla sicil örneği verilir.

Sicil Kaydında Bulunması Gereken Bilgiler

Madde 30- Marka sicilinde aşağıda belirtilen bilgiler yer alır;

a) Marka tescil numarası, başvuru ve tescil tarihi,

b) Marka örneği,

c) Marka sahibinin adı, soyadı, tüzel kişi ise ünvanı, uyruğu, adresi, var ise vekilin adı, soyadı ve adresi,

d) Markanın üzerine konulacağı mal veya hizmetler listesi,

e) Sınıf kodları,

Rüçhan

Madde 31- Rüçhan hakkı talebinin uygun bulunması halinde marka tescil belgesi ile sicile aşağıdaki şekilde şerh verilir.

Bu markanın tescili için ilk defa ............................................ idaresine ........................................... tarih ve .................................. sayı ile müracaat edildiği anlaşılmış olup, bu tarihten itibaren rüçhan hakkına haizdir.


DÖRDÜNCÜ KISIM
İtiraz

Başvuru Yayımına İtiraz

Madde 32- Tescil başvurusu yapılmış bir markanın, Kanun Hükmünde Kararname'nin 7 nci ve 8 inci maddeleri hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayımından itibaren üç ay içerisinde bu Yönetmeliğe ekli Ek II örneğe uygun imzalı dilekçe ile yapılır. Enstitü itiraz sahibinden, bir ay içerisinde yerine getirilmek üzere ek belge, kanıt ve gerekçeler isteyebilir.

Bu süre içerisinde istenilen ek belge, kanıt ve gerekçeler Enstitüye verilmediği takdirde itiraz yapılmamış sayılır.

İtirazın yerinde bulunması halinde, marka tescil başvurusu reddedilir.

Enstitü Kararlarına İtiraz

Madde 33- Enstitü tarafından alınacak kararlardan zarar gören kişiler, kararlara karşı Enstitü nezdinde itiraz yapabilir. Alınan kararlarla ilgili işlemlere taraf diğer kişiler doğrudan itiraz yetkisine sahiptir.

İtirazın Şekli ve Zamanı

Madde 34- İtiraz, kararın bildiriminden sonraki iki ay içerisinde yazılı olarak Enstitüye yapılır. İtirazın değerlendirilebilmesi için, itiraz ücretinin itiraz sırasında ödenmesi gerekir.
Kararın bildiriminden sonraki iki ay içinde, itiraz konusunun gerekçeleri yazılı olarak verilir. Bu süre içinde gerekçelerin verilmemesi halinde itiraz yapılmamış sayılır.

İlgili Dairenin Düzeltme Kararı

Madde 35- Enstitü ilgili dairesi, itirazın haklı olduğuna ve doğruluğuna ikna olursa, kararını düzeltebilir. Bu durum, alınan kararlarla ilgili işlemlere doğrudan taraf olmayan kişilerin itirazı halinde uygulanmaz.

Enstitü ilgili dairesi yapılan itirazı kabul etmezse, itirazı herhangi bir yorumda bulunmaksızın, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kuruluna gönderir.

İtirazın İncelenmesi

Madde 36- İtiraz incelenebilir nitelikte ise, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, itirazın incelenmesi işlemlerini başlatır.

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, bir ay içinde diğer taraf veya makam tarafından ileri sürülen görüşler hakkında, tarafları görüşlerini bildirmeye davet eder.
.
İtiraz Ücreti

Madde 37- Enstitü'nün marka tescil başvuruları ile ilgili aldığı karara yapılan itirazların incelenmesi için alınan ücret, itiraz kabul edildiği taktirde, marka tescil belgesi düzenleme ve sicil kayıt ücretine mahsup edilir.


BEŞİNCİ KISIM
Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 38- 18.4.1995 tarih ve 22262 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Markalar Kanunu'nun uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- 551 Sayılı Markalar Kanunu'nun mülga 40 ıncı maddesindeki üç yıllık yenileme süresine sahip olan markalar kalan sürelerine bakılmaksızın bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde yenilebilir. Bu süre içerisinde yenilenmeyen marka sicil kaydı terkin edilir.

Geçici Madde 2- 27.6.1995 tarihinden itibaren yapılan başvurular için ödenmesi gereken ücretler 544 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 6/f ve 25 inci maddeleri gereğince Türk Patent Enstitüsü'nce uygulanacak olan Ücret Tarifesine ilişkin Tebliğin yürürlüğe girmesinden itibaren iki ay içerisinde ödenir.


Yürürlük

Madde 39- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 40- Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.